ชมวิดีโอ

Loading...

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2551

แนวข้อสอบพุทธสาวก-พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอย่าง

แนะนำแนวทางในการศึกษาแนวข้อสอบ

๑. ให้นักเรียนสรุปในประเด็นที่สำคัญและเป็นข้อเด่นจากเรื่องราวของพุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอย่างแต่ละท่านให้ได้

๒. ให้นักเรียนพิจารณาดูว่าแต่ละท่านนั้นมีคุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่างอะไรบ้าง

๓. คุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่างของแต่ละท่านสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างไรบ้าง

๔. อาจจะมีการยกตัวอย่างคุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่างขึ้นมาแล้วให้นักเรียนตอบให้ได้ว่าคุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่างนั้นเป็นคุณธรรมของท่านใด

ข้อแนะนำ

- ให้นักเรียนทบทวนจากใบงานที่ ๑-๘

ไม่มีความคิดเห็น: